ERDMANN 3000 INVITE YVES ROBERT

Daniel Erdmann: saxophone ténor, Frank Möbus: guitare, Johannes Fink: contrebasse, John Schröder: batterie, Yves Robert: trombone